Gå til hovedindhold

Bliv frivillig på Solgaven

Kunne du tænke dig at blive frivillig på Solgaven i Næstved? Så læs mere om Solgavens frivillighedspolitik og rammer for samarbejdet her.

En frivillig på Rickshaw cykel med beboer på vej ud på en cykeltur. Grøn hæk i baggrunden.

Indhold

  Solgaven er en selvejende virksomhed og et bo tilbud for 65 synshandicappede. Solgaven har driftoverenskomst med Næstved Kommune.

  Solgaven er en social virksomhed, der ønsker, at de frivillige, Næstved og resten af Danmark ”mærker Solgaven”. Solgaven hilser Medborgerskab, lokalsamfundet og frivillige meget velkomne.

  Målet med frivillighedspolitikken er at beskrive de spørgsmål og evt. bekymringer, som der også kan være ved at have frivillige tilknyttet, specielt i disse tider, hvor velfærdssamfundet har ændret sig, og dilemmaet med nedskæringer og øget frivillighed vinder frem. Der er og skal være plads til både Solgavens medarbejdere og frivillige, og vi tror på, at der findes mange, der gerne vil bidrage til frivilligt arbejde, hvis man som frivillig får indflydelse og bliver anerkendt for indsatsen. Indsatserne kan være på mange plan, både individuelt og for flere.

  For Solgaven er værdier meget essentielle, ligesom vi ser arbejdet med frivillige som noget meget væsentligt, naturligt og positivt i vores hverdag. Solgaven har i forvejen samarbejde med frivillige på mange niveauer, hvor det største naturlige samarbejde er med Dansk Blinde Samfund, som er en frivillig organisation.

  Der er og vil fortsat være brug for faglighed og den professionelle indsats, men oplevelser, relationer og netværk er og bliver en meget væsentlig del af menneskets oplevede livskvalitet. Det skal vores professionelle medarbejdere også være en del af, men alle er enige om, at her kan de frivillige være med til at løfte den oplevede livskvalitet og omsorg til alles glæde.

  Mål for den frivillige indsats

  Solgavens mål er at have et meget tæt samarbejde med beboerne, daggæster, medarbejderne og de pårørende, således at vi sammen kan udvikle de frivilliges arbejde til stor glæde for alle, der færdes og bor på Solgaven.

  Et mål er også, at Solgaven indgår et partnerskab og får oprettet en forening for Solgavens venner. Er det noget som du kunne være interesseret i, så kontakt os på 55882400.

  Frivillige skal føle sig anerkendt og velkomne på Solgaven, således at den frivillige med glæde bidrager med sit engagement til gensidig glæde for beboere/daggæster, den frivillige selv og personalet.

  For personalet er målsætningen at forstå og skabe nye rammer for tilbud med respekt for personalets faglighed, kompetencer samt arbejdspladsens kultur og traditioner.

  For beboerne / daggæsterne er det, at den frivillige indsats tager udgangspunkt i den enkelte beboer/ daggæsts muligheder og ønsker og, at det sker på beboerens forudsætninger med respekt og ligeværdighed.

  Frivillighedspolitikken vil beskrive rammen for dette samarbejde.

  Solgaven arbejder sammen med såvel frivillige organisationer, som enkeltpersoner.

  Som frivillig skal du have mulighed for at udvikle dine egne kompetencer, og det kan være på Solgaven, hvor du kan fx kan deltage i undervisning. Det kan også være i den frivilliges organisation eller sammen med andre frivillige i et netværk.

  Tovholderne for Solgavens frivillige vil sørge for, at der sker en løbende information til de frivillige. Dette vil også kunne ses på opslagstavlen til frivillige.

  En gang om året er der en frivillighedsfest for alle frivillige på Solgaven for at anerkende de frivilliges store indsats og for at udveksle nye ideer.

  Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.

  En ”frivillig” borger, er en borger, der frivilligt ønsker at påtage sig en opgave eller handling over for en eller flere af Solgavens beboere/daggæster, andre end ens familie og en selv.

  Pårørende, der hjælper egne, betragtes derfor ikke som frivillige.

  Som frivillig har du ingen udgifter forbundet med din indsats. Det er den enkelte beboer/daggæst, der skal afholde udgifterne, som kan opstå i forbindelse med den frivilliges indsats.

  Solgaven ønsker at have frivillige tilknyttet i samarbejde med andre organisationer, men også andre borgere, der ønsker at være frivillige og ikke mindst også tidligere ansatte og pårørende.

  Solgaven vil tage udgangspunkt i, hvad den enkelte frivillige ønsker at byde ind med. Som forslag til opgaver kan være:

  • Besøgsven
  • Gå -tur vennerne
  • Servere ved fester
  • Oplæsning
  • Deltage i eftermiddagsaktiviteter
  • Stå for en eftermiddagsaktivitet
  • Stå for en aften-aktivitet
  • Deltage på ture
  • Ordne have
  • Små tøj- reparationer
  • Musik arrangementer
  • Spil
  • Tandemklubben

  Ja, kom endelig med en ide.

  Afhængig af, hvad det er, vil det blive tilrettelagt i samarbejde med Solgaven og den enkelte beboer/daggæst ud fra ligeværdighed og med respekt for den enkelte. Dialog vil være et nøgleord. Samarbejdet vil altid ske ud fra Solgavens mål for beboere og daggæster og Solgavens værdier, som er:

  Dialog, tillid og helhed

  Alle, der ønsker at være frivillig på Solgaven, skal have en samtale med enten forstander, frivillighedstovholder eller en af afdelingslederne mhp. at aftale, hvilket frivilligt arbejde, som der kan ydes og hvordan det startes op.

  Der vil være mulighed for at danne frivilligheds netværk.

  Som frivillig vil du blive tilbudt kaffe og et stykke kage.

  Solgaven kan stille mødelokale eller andre faciliteter til rådighed.

  Der er en tovholder på det frivillige arbejde, og der vil blive fulgt op løbende, samt der evalueres en gang årligt.

  Det frivillige arbejde vil blive fulgt op i årsrapporten.

  Du vil blive informeret og få gennemgået et tilpasset introduktionsprogram for frivillige.

  Opgaverne vil blive klart defineret, så alle kan informeres, følge op og støtte op omkring det.

  Du har som frivillig på Solgaven tavshedspligt og skal underskrive Solgavens blanket omkring dette.

  I lighed med reglerne, der også gælder for øvrigt personale, skal opmærksomheden henledes på, at frivillige såvel som praktikanter og andet ulønnet personale, skal aflevere en privat straffeattest.

  Som frivillig er du omfattet af Næstved Kommunes arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i det omfang, at det arbejde du udfører, har en nytteværdi.

  Som frivillig, er det vigtigt, at du er opmærksom på ikke at ”belaste” beboere/daggæster med egne personlige problemer. Dette af hensynet til dig selv og beboeren/daggæsten.

  Solgaven er et røgfrit hjem, hvilket også gælder de frivillige som kommer

  Som frivillig vil du blive tilbudt at deltage i Solgavens blindeproblematik.

  Er aktiviteten f.eks. ledsagelse, skal du som frivillig indvilge i at deltage i undervisning omkring ledsagelse.

  Som frivillig er du anerkendt på Solgaven, og skal anerkende og respektere de beboere/daggæster, pårørende, medarbejdere og andre som du møder. Respekten betyder, at du skal lytte interesseret og gøre dig umage for at forstå andres holdninger og synspunkter, være positiv og imødekommende i dit møde med dem du træffer på Solgaven.

  Stil gerne din erfaring til rådighed og kom med nye ideer til forstander eller afdelingsledere.

  Begge parter, her tænkes på både beboeren/daggæsten, Solgaven eller den frivillige, har ret til at sige fra og opsige samarbejdet. Ved uenigheder tilbydes og opfordres til, at afdelingsleder/forstander inddrages for kunne optimere eller hjælpe i en evt. opstået situation.

  At der udvises rummelighed og mangfoldighed og respekt for de medarbejdere, der arbejder på Solgaven. Skulle der opstå noget du som frivillig stiller spørgsmålstegn ved, som personalet gør, så vær nysgerrig i stedet for tolkende, og ring og tal med forstander eller afdelingsleder omkring dette.

  Respekter personalets arbejde.

  Ved enhver tvist inddrages forstander eller afdelingsleder, så tingene kan afklares i dialog med det samme.

  Frivillige arbejder i samarbejde med medarbejderne baseret på gensidig respekt og klare aftaler.

  Alle frivillige indbydes 1 gang årligt til en drøftelse af nye ideer, status og til en anerkendelse af de frivilliges arbejde.

  Ansvaret for ikke eller forkert-udførte funktioner, vil ikke kunne placeres hos den frivillige, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold.

  Den frivillige skal udvise respekt for beboer/daggæst og Solgavens ejendele, og må ikke sætte sig i en situation, hvor der kan opstå tvivl omkring penge eller værdisager, hvorfor man som frivillig ikke må bistå ved pengesager foruden indkøb. Ej heller må der opstå tvivl omkring medicin eller behandling.

  Solgaven vil aldrig bruge en frivillig som bisidder for beboeren/ daggæsten ved læge besøg, medmindre det er aftalt af beboerne/daggæsten selv.

  Som frivillig vil du aldrig kunne eller skulle erstatte den professionelle pleje og omsorg, som til enhver tid er medarbejderens ansvar. Men frivillighed ser vi, som et værdifuldt supplement til det, der allerede ydes så flot i dag af medarbejderne, og i et konstruktivt samarbejde vil være guld værd for vores beboere/daggæster og være med til at give både dig, os og vore beboere/daggæster stor glæde og værdifulde øjeblikke.

  Vi glæder os til at byde dig velkommen som frivillig på Solgaven.

  Læs mere om Solgavens tilbud