Gå til hovedindhold

Daggæsttilbud for synshandicappede

Aktivitets- og samværstilbud til blinde og svagsynede på Solgaven Næstved. Der er 2 former for tilbud. Omsorgsklubben, som er for ældre synshandicappede borgere, der bor hjemme. Synsnet er en klub under Dansk Blindesamfund, hvor man mødes på Solgaven og har socialt samvær og mulighed for at deltage i vedligeholdende træning.

En beboer der sidder ved et bord og strikker

Indhold

  Daggæst-tilbuddet på Solgaven i Næstved er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud for blinde og svagtseende, som bor i Næstved Kommune eller nærmeste omegn.

  Her kan synshandicappede, som bor i eget hjem komme i dagtimerne og deltage i forskel­lige former for aktiviteter og samvær.

  Vi har fokus på at motivere og styrke brugerne, så de forbedrer deres sundhedstilstand og livs­situation gennem kreative og sundhedsfrem­mende aktiviteter. Vi lægger vægt på et velfungerende, trygt og tillidsfuldt miljø med fokus på relationer, så brugerne også kan skabe nye netværk.

  Solgaven er indrettet specielt for blinde og svagtseende, og der er taget hensyn til, at der her færdes mennesker, som orienterer sig ved hjælp af andre sanser end synet. Medarbejder­ne på Solgaven er særligt uddannede til at ar­bejde kompenserende for synshandicappet på en selvfølgelig og naturlig måde, så dag-gæster­ne kan føle sig kreative og aktive.

  Daggæsterne har adgang til de samme servicearealer og faciliteter som husets faste beboere, herunder aktivitetsområde, fysioterapi, pejse­stue, vinterhave m.m.

  Tilbuddet er åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 - 16.00.

  Formålet med daggæst-tilbuddet er

  • at skabe et udviklingsmiljø, hvor den enkelte daggæsts fysiske, psykiske og sociale ressourcer styrkes og udvikles.
  • at bidrage til at højne den enkelte daggæsts livskvalitet og medvirke til så høj en grad af selvhjulpenhed som muligt.
  • at have fokus på at motivere og styrke dag-­gæsterne, så de forbedrer deres sundheds­tilstand og livssituation gennem kreative og sundhedsfremmende aktiviteter.
  • at lægge vægt på et velfungerende, trygt og tillidsfuldt miljø med fokus på relationer, så daggæsterne også kan skabe nye netværk.
  • Kan være et tilbud, hvor ægtefælle har brug for et pusterum i hverdagen.

  Det er en fordel for synshandicappede men­nesker at være sammen med ligestillede. Som daggæst blandt blinde/svagtseende, kan man slappe af og få den nødvendige assistance som en selv­følgelighed og uden konstant at skulle forklare om sit synshandicap.

  Erfaringsudveksling

  Når blinde og svagsynede mødes på Synsnet opstår der automatisk erfaringsudveksling. Ved kaffen eller ved den enkelte aktivitet, vil emnet – ”hvordan gør du – sådan gør jeg”-. Derigennem vil forståelsen og muligheder i dagligdagen gives videre.

  Der er samtidig mulighed for udveksling af informationer, hjælpemidler m.m.

  Vinterhaven er et akustisk rum med frodige planter, en voliere og et vandbassin.

  Det betyder meget, at der er mulighed for at opretholde et socialt liv. Der tilbydes aktiviteter alle hverdage formiddag og eftermiddag. Af tilbud kan nævnes gymnastik, oplæsning, filmaften, banko, mulighed for gudstjeneste en gang om måneden, musik og quiz samt gå og cykel ture. Solgaven har også frivillige tilknyttet. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde muligheder, så der er mulighed for at få en indholdsrig og varieret hverdag.

  Alle aktiviteter er målrettet til blinde og svagtseende og gennemprøvet af medarbejdere og brugere. Vi kan gennemsnitlig rumme 15 dag­gæster om dagen.

  Blandt mange aktiviteter kan nævnes:

  • Foredrag, quiz, oplæsning af dagens avis, litteraturgrupper, mandegruppe, musik, m.m.
  • Vævning, læderarbejde, kurveflet, silketryk, knyt­ning, fuglekasser, fingerstrik, sølvarbejde
  • Mulighed for studiekreds
  • Almindelig daglig livsførelser
  • Tilbud om igangsættelse af mobilitytræning, snak med mobilityinstruktør.

  Det er i samarbejde med brugerne at aktivite­terne findes.

  Du skal have en synsrest på 6/60 eller derunder på bedste øje til daggæsttilbud på Solgaven. An­dre synsdefekter som synsfeltindskrænkning, kan også berettige.

  Solgaven kan kontaktes ved spørgsmål angåen­de visitering på 55 88 24 00.

  Der kræves ikke visitation til det åbne tilbud af Næstved kommune, men du skal være blind eller meget stærkt svagsynet.

  Har du et syn på 6/60 eller derunder og ikke kan benytte offentlige eller anden befordring, kan der af Næstved Kommune bevilliges taxakørsel.

  Visitation til Synsnet og kørsel foretages af Solgaven efter retningslinjer udstukket af Næst­ved Kommune. Handicapkørsel er også en mulighed, spørg personalet.

  FYSIOTERAPI
  I fysioterapien kan tilbydes vedligeholdelses­træning og massagestol.


  FRISØR
  Solgaven har tilknyttet en frisør, som daggæs­ten kan benytte mod betaling.


  KIOSK
  Kiosken har åben 2 dage om ugen i tidsrummet kl. 11.00 - 12.00.


  KØKKEN
  Solgaven har eget køkken, og ved køb serveres to retter frisklavet varm mad i tidsrummet kl. 12.00-13.00 og desuden formiddags- og efter­middagskaffe (ved deltagelse i aktivitet om ef­termiddagen).

  Solgavens kostfaglig leder kan vejlede vedrø­rende kost, ligesom der er mulighed for serve­ring af diætkost. Træning i måltidsteknik kan tilbydes.

  RYGNING
  Solgaven er røgfri. For brugere af Synsnet, kan der henvises til et sted hvor der kan ryges udendørs.

   

  ÅBNINGSTIDER
  Aktivitets og samværstilbuddet Synsnet er åbent fra mandag til fredag fra kl. 9.00 til 14.00.

  Det er muligt at aftale en tid for at se Solga­vens dagtilbud på tlf: 55882400

  Solgaven i Næstved
  Flagspættevej 1
  4700 Næstved

  E-mail: solgaven@naestved.dk

  Vi ser frem til at byde nye daggæster velkommen på Solgaven

  Der betales for mad og drikkelse.

  Et frivilligt socialt tilbud for borgere med et synshandicap. Her mødes borgere og udveksler erfaringer, hygger sig og skaber sociale netværker. Det er muligt at tilkøbe forplejning.

  Læs mere om Solgavens tilbud